Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jahodná
ObecJahodná
Pozsonyeperjesközség

Zásady pri spracúvaní OU

Zásada zákonnosti - osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Pri spracúvaní dbáme o to, aby osobné údaje dotknutých osôb neboli spracúvané na iný než stanovený účel, aby k nim mali prístup iba naše k spracúvaniu poverené, poučené a oprávnené osoby, resp. osoby, ktoré spĺňajú tieto požiadavky u našich sprostredkovateľov, teda tých, ktorí na zmluvnom základe spracúvajú osobné údaje za nás.

Dbáme tiež o to, aby rozsah spracúvaných osobných údajov s ohľadom na splnenie účelu a doba ich uchovávania boli minimálne. Dodržujeme pritom následne uvedené – zákonom stanovené zásady:

Zásada obmedzenia účelu - osobné údaje sa môžeme získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmieme ich ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov - spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý ich spracúvame.

Zásada správnosti - spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Snažíme sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, boli bez zbytočného odkladu vymazané alebo opravené.

 

Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Dobu uchovávania po spracovaní určuje náš registratúrny plán.

Zásada integrity a dôvernosti  - osobné údaje spracúvame podľa technických,   organizačných   a personálnych opatrení, čím sa snažíme zaručiť primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred ich neoprávneným spracúvaním, nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, výmazom alebo poškodením.

Zásada zodpovednosti – ako prevádzkovateľ sme zodpovední za dodržiavanie týchto základných zásad spracúvania osobných údajov.

Zákonnosť spracúvania - spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

  • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné naplnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Fotogaléria

Príďte nás navštíviť