Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jahodná
ObecJahodná
Pozsonyeperjesközség

Základné informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 Nariadenia

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochran/e fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľ dodržiava zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ

Názov: Obec Jahodná 
Sídlo prevádzkovateľa: Námestie Sv. Trojice 294/3, 930 21 Jahodná
IČO: 0005472
Email: sekretariat@obecjahodna.sk
Telefón: 031/559 11 59

Fotogaléria

Príďte nás navštíviť