Rozhodn. o umiestn. stavby "Prekládka NN vedenia" - ZSD

Rozhodnutie o umiestnení stavby "Prekládka NN vedenia" - Západoslov. distribučná
pdf