VZN č. 02/2017 o podmienkach poskytovania dotácií

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017
 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Jahodná
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
pdf