• 1

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu – Zmeny a doplnky č.1/2015 – Územného plánu obce Jahodná

VEC: Oznámenie o začatí prerokovania návrhu „ Zmeny a doplnky č. 01/2015 Územného plánu obce Jahodná „

Obec Jahodná si objednala vypracovanie zmien a doplnkov č. 01/2015 k „Územnému plánu obce Jahodná “ na základe podnetu na doplnenie nových rekreačných území ako aj z dôvodu schválenia nového ÚPN regiónu.

Obec Jahodná v súlade s úst. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov týmto verejnosti

oznamuje,

že sa začalo prerokovanie návrhu „ Zmien a doplnkov č. 01/2015 územného plánu obce Jahodná „

Originál dokumentácie je počas 30 dní k dispozícii na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jahodnej „ na úradnej tabuli obce a taktiež je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Trnave, Odbore výstavby a bytovej politiky. Materiál je zverejnený aj na webovej stránke obce.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce Jahodná do 30 dní odo dňa oznámenia.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce a na jej webovej stránke www.obecjahodna.sk.

 

prílohy a výkresy - Zmeny a doplnky č. 01/2015 Územného plánu obce Jahodná (pdf)

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 911 503 033 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa