• 1

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č. 2019-01 - O podmienkach predaja výrobkov a poskytovnia služieb na trhových miestach v obci Jahodná

VZN č. 2019-02 - O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ

VZN č. 2019-03 - O výške príspevku za pobyt dieťať v MŠ

VZN č. 2019-04 - O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu

 

2018

VZN č. 2018-01 - O nakladaní s nájomn. bytmi pre občanov v byt. fonde obce Jahodná

VZN č. 2018-02 - O poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN č. 2018-03 - zo dňa 8.10.2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jahodná - Zmeny a doplnky 1/2015

VZN č. 2018-03 Príloha 1 (text)

VZN č. 2018-03 Príloha 2 (vykres 1)

VZN č. 2018-03 Príloha 3 (vykres2)

VZN č. 2018-04 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2013-02 a dodatok VZN č. 2015-08

 

2017

VZN č. 2017-01 - O nakladaní s nájomn. bytmi pre občanov v Byt. fonde obce Jahodná

VZN č. 2017-01 - Príloha č. 1 – Zoznam bytového fondu obce Jahodná

VZN č. 2017-01 - Príloha č. 2 – Mesačné nájomné v bytových jednotiek obce Jahodná od 1.4.2017

VZN č. 2017-01 - Príloha č. 3 – Dotazník pre nájomníka

VZN č. 2017-01 - Príloha č. 3.1 – Čestné prehlásenie

VZN č. 2017-01 - Príloha č. 3.2 – Súhlas

VZN č. 2017-01 - Príloha č. 4 – Domový poriadok

VZN č. 2017-01 - Príloha č. 4 – Házirend

VZN č. 2017-02 - O podm. poskyt, dot. z rozp. obce Jahodná právn, osobám a fyz. osobám – podnik.

VZN č. 2017-02 - Príloha č. 1 (Word)

VZN č. 2017-02 - Príloha č. 2 (Word)

VZN č. 2017-02 - Príloha č. 3 (Word)

2015

VZN č. 2015-01 - O podmienkach držania psov na území obce Jahodná

VZN č. 2015-02 - O verejnom poriadku na území obce Jahodná

VZN č. 2015-03 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Jahodná

VZN č. 2015-03 - Sadzobník poplatkov za využívanie majetku obce

VZN č. 2015-04 - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Jahodná

VZN č. 2015-05 - o určení plôch na umiestnenie volebného propagačného materiálu počas volebnej kampane na územní obce Jahodná

VZN č. 2015-06 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jahodná

VZN č. 2015-07 - o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Jahodná

VZN č. 2015-08 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/ 2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jahodná

 
2014

VZN č. 2014-01 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jahodná – Zmeny a doplnky 1/2013

 
2013

VZN č. 2013-01 - O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určení podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN č. 2013-02 - O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jahodná

 

2012

VZN č. 2012-01 - Na zamedzenie poškodzovania a zničenia nádob na zber TKO

VZN č. 2012-02 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce

VZN č. 2012-03 - O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie na území obce

 

2011

VZN č. 2011-02 - O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu

VZN č. 2011-02 - Dodatok č. 01

VZN č. 2011-03 - O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určení podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN č. 2011-04 - O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN č. 2011-04 - Dodatok č. 01

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 911 503 033 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa