• 1

Informácie o spracúvaní OU poskytnuté podľa § 19 zákona

  • Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Rovnaké ako v časti „Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 nariadenia“.

  • Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Rovnaké ako v časti „Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 nariadenia“.

  • Práva dotknutej osoby:

Rovnaké ako v časti „Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 nariadenia“.

  • Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy sťažností je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade neposkytnutia osobných údajov bude sťažnosť odložená podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci.

Hlavné menu

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 911 503 033 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa