• 1

Tlačivá k stiahnutiu

Dane

Dohoda spoluvlastníkov
Odhlásenie psa z evidencie - Zánik daňovej povinnosti
Vznik - Zánik daňovej povinnosti
Žiadosť o odpustenie poplatku na TKO
Žiadosť o vrátenie preplatku - daň al TKO

Evidencia obyvateľstva

Čestné vyhlásenie - K TP alebo PP
Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte - vzor

Matričné

Splnomocnenie - všeobecne
Žiadosť o vystavenie duplikátu matričného dokladu

SHR

Oznámenie o zrušení prevádzkarne
Oznámenie o zriadení prevádzkarne
Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR
Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR

Stavebné žiadosti

Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)
Návrh na kolaudáciu stavby
Návrh na územné rozhodnutie
Návrh n a zmenu UR
Prehlásenie dozora na búracie povolenie
Prehlásenie stav dozora
Prehlásenie stav dozora o izol. žumpe
Žiadosť na povolenie odstránenia stavby
Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením
Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením - Predĺženie termínu
Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
Žiadosť o potvrdenie veku stavby
Žiadosť o povolenie inform a reklamných zariadení
Žiadosť o povolenie na nakladanie s vodami a uskutočnenie vodnej stavby
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z cesty
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o vyjadrenie
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Poplatok za rozvoj RD
Poplatok za rozvoj

OKR. ÚRAD DUN. STREDA - ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

info

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu  stavby podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o vyjadrenie k výstavbe týkajúceho odpadového  hospodárstva k projektu podľa § 16 zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii z hľadiska záujmov  ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Hlavné menu

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 911 503 033 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa